Olet täällä

Kansallinen ohjelma

Kansallinen ohjelma -prosessi

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2014 - 2017 -ohjausryhmän raportti julkaistiin 13.3.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut raportin pohjalta toimeenpano- ja seurantasuunnitelman vuosille 2014 - 2017. Uusi Harvinaiset sairaudet -työryhmä on asetettu toimikaudelle 1.1.2018 - 31.12.2019 valmistelemaan ja toimeenpanemaan uudistuvaa harvinaissairauksien kansallista ohjelmaa (2018 - 2021), joka on määrä julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä. Ohjelman kirjoittajaksi on nimetty Harvinaiset-verkoston edustaja Risto Heikkinen (Allergia-, iho- ja astmaliitto).

Harvinaiset-verkostolla on prosessin alusta saakka ollut edustaja sosiaali- ja terveysministeriön Harvinaiset sairaudet -työryhmissä. Harvinaiset-verkosto tuo työryhmään harvinaisryhmiin kuuluvien ja potilasjärjestöjen näkökulmia kansallisen ohjelman toimeenpanoon ja jatkosuunnitteluun.

Tavoitteet

Harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman keskeisenä tavoitteena on, että henkilö voi harvinaissairaudesta huolimatta elää täysipainoista ja omiin valintoihinsa perustuvaa elämää, ja saada asianmukaista hoitoa, kuntoutusta sekä tarpeen mukaista psykososiaalista tukea.

Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien aito huoli liittyy ohjelman painottumiseen terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan, vaikka oikean diagnoosin saamisen lisäksi sairastuneiden elämänlaadun kannalta yhtä tärkeää on hoidon, kuntoutuksen, palveluiden ja tukitoimien oikea-aikainen järjestyminen. Myös potilasjärjestöjen merkitystä harvinaisia sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen tulisi korostaa.

Taustaa

Euroopan neuvosto antoi vuonna 2009 harvinaisia sairauksia koskevan suosituksen, jonka tavoitteena on kansallisten ohjelmien aikaansaaminen jäsenvaltiossa vuoden 2013 loppuun mennessä. Euroopan unionissa harvinaiset sairaudet tai vammat koskettavat 30:tä miljoonaa ihmistä. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön kokoama asiantuntijoiden muodostama Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä aloitti työnsä elokuussa 2012 ja kansallinen ohjelma -raportti julkaistiin 13.3.2014.

STM:n asettamispäätöksessä kansallisen ohjelman ohjausryhmän tavoitteena oli edistää suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä olevan tiedon ja kokemuksen käyttöä harvinaisia sairauksia sairastavien hyväksi. Lisäksi haluttiin parantaa tutkimuksen ja hoidon yhdenvertaista saatavuutta ja laatua.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut eivät nykyisellään vastaa tyydyttävästi harvinaissairaiden tarpeisiin. Palvelujärjestelmän erityistoimia tarvitaan, jotta yhdenvertaisuus hoidon ja kuntoutuksen osalta toteutuisi. Kansallinen ohjelma sisältää toimenpide-ehdotukset tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen kehittämiseksi. Tavoitteena on myös lisätä harvinaissairaiden, heidän läheistensä ja potilasjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia harvinaissairauksia koskevassa päätöksenteossa ja palveluiden suunnittelussa.

Ensisijaisiksi toimenpiteiksi ohjelmassa esitetään harvinaissairauksien vaatimien erityistoimenpiteiden tunnustamista lainsäädännössä, harvinaissairaiden hoitopolun selkeyttämistä, harvinaissairauksien yksiköiden perustamista yliopistosairaaloihin, harvinaislääkkeiden saatavuuden ja korvattavuuden edistämistä, kansallisen koordinoivan keskuksen perustamista sekä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen kehittämistä.
 

 

LINKIT